Фондът за демокрация на ООН (UNDEF) предлага грантове финансиране на проекти за насърчаване и подкрепа на демокрацията. Безвъзмездните средства варират между 100 000 и 300 000 щатски долара. Допустими кандидати са организации на гражданското общество, работещи в областта на медийната свобода, младежта, равенството между половете, демократизацията, върховенството на закона и правата на човека.

За грантовата програма се приемат проекти с продължителност две години. Проектните предложения трябва да бъдат в една от следните основни области: равенство между половете; граждански активизъм; правова държава и права на човека; младежка ангажираност; засилване на взаимодействието на гражданското общество с правителството; медии и свобода на информацията; инструменти за знания; избирателни процеси.

Предложенията се подават онлайн на английски или френски език.

Крайният срок за кандидатстване е 22 декември.