Общи условия на кампания „Смисълът е в истинските истории“

Настоящият документ определя реда и условията за провеждане на кампанията „Смисълът е в истинските истории“ и регламентира отношенията между Организаторите и участниците в Кампанията.

1. Организатор на кампанията
1.1 Кампанията „Смисълът е в истинските истории“ (наричана по-долу за краткост Кампанията) се организира от Асоциацията на европейските журналисти-България със седалище и адрес: гр. София, ул. „Сердика” 20, ет. 1, ЕИК 176007906 и от фирма „Би Плюс Ар” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” 47, ет. 5, ЕИК 203772137, наричани нататък в текста “Организатори”. Кампанията се организира от името и за сметка на „Асоциацията на европейските журналисти-България”.

2. Същност на кампанията
2.1 Кампанията цели да подкрепи независимата журналистика, като популяризира съдържание, което отразява журналистическата обстановка в страната, и призовава обществото да го подкрепи, като го запознава с начини за подкрепа.
2.2 Кампанията събира 34 истории за медии и журналисти, написани от журналисти в България, които отразяват журналистическата действителност в България, за да създаде съдържанието, находящо се на сайт с адрес: aej-bulgaria.org/RealStories
2.3 Кампанията използва рекламни съобщения, за да популяризира съдържанието на адрес aej-bulgaria.org/RealStories и да провокира интереса на обществото към проблемите и постиженията на българската журналистика.

3. Период на провеждане на кампанията
Кампанията ще се проведе в периода от 01.12.2020 г. до 01.02.2020 г. включително.
3.1 В случай че Организаторите решат да се съкрати/удължи срокът на “Кампанията“, това ще бъде оповестено публично.
3.2 След приключване на „Кампанията” Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.
3.3 Кампанията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградите се доставят само на територията на Република България.

4. Право и място на участие в играта
Кампанията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на Би Плюс Ар ООД и Асоциацията на европейските журналисти-България, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

5. Участващи
5.1 Участието в Кампанията за всички награди не е обвързано с покупка.
5.2 Всеки участник, който отговаря на условията, описани в т.4, има право да участва.
5.3 Участието в тази Kампания включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.

6. Механизъм на Кампанията
6.1 Потребителите, които са видели 34-те истории на адрес aej-bulgaria.org/RealStories, имат право да заявят желанието си да получат награда – значка с визията на кампанията и физическа книжка с 34-те истории (наричани по-долу за краткост Наградата)
6.2 За да заявят желанието си да получат Наградата, потребителите на сайта aej-bulgaria.org/RealStories трябва да попълнят данните си в съответните полета – Три имена, Адрес за доставка на Наградата и Телефон за връзка, както и да отбележат с отметка двете полета – Съгласен съм с Условията за ползване и Съгласен съм с Общите условия на кампанията.

7. Награди
7.1 Поради ограничените количества награди, само първите 100 потребители, заявили своето желание за подарък, ще могат да го получат на предоставения от тях адрес.
7.2 Организаторите се свързват с печелившите участници по телефона, който са предоставили при регистрацията, в срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на края на кампанията, с което да верифицират данните за доставка на наградата (три имена, адрес за доставка и телефон за връзка).
7.3 Предоставяните награди са предметни. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
7.4 Наградите се изпращат по куриер за сметка на Организаторите на посочения адрес в срок до 20 (двадесет) работни дни от получаването на данните на спечелилия Участник.
7.5 В случай на невъзможност от страна на Организаторите да предоставят описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторите си запазват правото да наградят печелившите с награда на сходна стойност.
7.6 Организаторите не носят отговорност за неполучени/недоставени награди при подаден от участника неточен или погрешен адрес.
7.7 Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност и подпис или от надлежно упълномощено лице.

8. Лични данни
8.1 Условия за ползване и политика за конфиденциалност
8.1.1 С регистрацията на сайта, на който се провежда кампанията, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни с настоящите Условия.
8.2 Събиране на информация
8.2.1 Администратор на личните данни, предоставени от участниците за участие в игрите, са Организаторите Асоциация на европейските журналисти България със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Сердика” 20, ет. 1, ЕИК 176007906 и фирма „Би Плюс Ар” ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх” 47, ет. 5, ЕИК 203772137.
8.2.2 Доброволното предоставяне на лични данни (име, презиме, фамилия, валиден имейл адрес, адрес за доставка на награда, телефон за връзка) от страна на участниците за целите на Кампанията е необходимо условие за получаване на наградата в Кампанията. Участието в Кампанията предполага, че участниците познават и са съгласни с настоящите Официални правила. Предоставените данни ще бъдат използвани в рамките на Кампанията и с цел идентифициране на печелившите, доставка на наградите и изпълнение на законовите задължения на Организатора съгласно българското данъчно право. След приключване на дейностите по Кампанията, всички събрани лични данни ще бъдат унищожени.
8.2.3 Личните данни: адрес за доставка, телефон, имейл ще бъдат съхранявани в рамките на 3 месеца от приключване на Кампанията.
8.2.4 При поискване от страна на потребителя данните му да бъдат изтрити по-рано от горните срокове, това ще бъде сторено незабавно.
8.2.5 Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците.
8.2.6 Личните данни на регистрираните участници ще бъдат предоставени на куриерска фирма за доставка на наградата.
8.2.7 Организаторът се задължава да обработва личните данни на регистрираните участници в съответствие със ЗЗЛД, а след 25 май 2018 г. и с Регламент 2016/679, който регулира защитата на физическите лица по отношение обработването на лични данни и свободното движение на такива („Регламентът“). Организаторът се ангажира да не разкрива личните данни или друга информация от конфиденциален характер за участниците на трети лица, които не са обвързани с Кампанията, с изключение на законово предвидените случаи.
8.2.8 Права на участниците по силата на Регламента и ЗЗЛД:
(а) Достъп до личните данни, които се отнасят до тях, след писмено заявление до Организатора.
(б) право на възражение срещу обработването на личните им данни от Организатора, в случай че има законово основание. Основателните възражения се удовлетворяват.
в) Организаторът да коригира, блокира или заличи личните им данни, чието обработване не е в съответствие със ЗЗЛД
г) Да поиска от Организатора да уведоми всички трети лица, пред които са били разкрити личните им данни, за всяко коригиране, блокиране и заличаване освен в случаите, когато това е невъзможно.
(д) Право да поискат от Организатора изтриването на свързаните с тях лични данни (Право да бъдат забравени).
8.2.9 Приемайки Официалните правила по силата на чл. 4 от ЗЗЛД – https://www.cpdp.bg/?p=element&aid=1194
ДЕКЛАРИРАМ:
(а) Запознат/а/ с целите на обработване на личните ми данни;
(б) Доброволно предоставям личните ми данни
(в) Давам своето доброволно информирано съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от Организатора за целите, посочени в тези Официални правила.
(г) Информиран съм, че по във всеки един момент мога да оттегля съгласието си за обработването на личните ми данни.
8.2.10 Запознат/а/ съм с разпоредбите на ЗДДФЛ във връзка с данъчно облагане на парични и предметни награди и подаръци, получени чрез игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, на стойност над 100 лева без ДДС.
Всеки участник има право да подаде оплакване относно обработването на личните им данни от Организатора до КЗЛД на имейл адрес: [email protected]

9. Отговорност
9.1 Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения, заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата поради официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградите.
9.2 Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.
9.3 Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Кампанията поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол. Тези обстоятелства могат да се дължат на случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа интернет, грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повреда, дължаща се на действия на ползвателите на интернет страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Кампанията. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.
9.4 Организаторът не носи отговорност за забавяне на доставката на награди или недоставяне, причинено по вина на доставчици на куриерски услуги.
9.5 Организаторът има право незабавно и без предизвестие да спира и ограничава участието на участник, когато последният действа в противоречие със закона, настоящите Условия, правилата за работа на интернет страницата, морала и добрите нрави. Това право се упражнява чрез спиране и ограничаване достъпа до потребителски имена и пароли, спиране на достъпа на участника до интернет страницата на Кампанията, както и до премахване на публикуван от последния текст.
9.6 В горните случаи Организаторът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи на участник или трети лица, настъпили вследствие спирането, ограничаването на участието, премахването или за изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет страницата на Кампанията.
9.7 Когато има достатъчно основания да се предположи, че деянието на участник би могло да представлява престъпление, Организаторите сезират компетентните държавни органи, като им предоставят цялата необходима информация и материали, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление.
9.8 Всеки участник е длъжен да обезщети Организаторите и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени глоби, за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с участието му в Кампанията в нарушение на действащото законодателство, и настоящите Правила.

10. Други условия
10.1 Организаторът си запазва правото да променя или допълва изцяло или частично тези Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на адрес https://aej-bulgaria.org/RealStories/.
10.2 Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 6.1. от настоящите Условия в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Условията или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.
10.3 Участниците, спечелили от Кампанията, дават изричното си съгласие за използване на техните имена от Организаторите в качеството им на победители.
10.4 Организаторът на Кампанията си запазва правото да премахва всякакво съдържание, генерирано от Участниците и трети лица, което смята за неподходящо, неуместно и несъвместимо с промоционалните игри. Това включва съдържание, което е обидно, дискриминационно или несъответстващо на правилата за отговорна търговска комуникация, както и да дисквалифицира автора на подобно съдържание. В тези случаи решението на Организаторa е окончателно.
10.5 Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне споразумение – чрез намесата на компетентните органи.
10.6 Организаторът си запазва правото да дисквалифицира без предупреждение и без да дължи каквото и да е уведомление на Участниците, които нарушават Общите условия по какъвто и да било начин. Дисквалифицираните Участници губят правото да получат награда от Кампанията.