Информация за поверителността

Последна актуализация: 19.01.2024

Настоящият документ описва политиката на сдружение “Асоциация на европейските журналисти – България” (АЕЖ-България) във връзка с получаването и обработването на информация за потребителите по време на посещението им на интернет страниците, поддържани от АЕЖ-България.

Информация, която АЕЖ-България получава за потребителите на интернет страницата

Информацията, която получаваме за потребителите на нашата интернет страница, представлява деперсонифицирани данни, в сегрегиран вид, които не позволят пряко идентифициране на потребителя. Информацията се използва единствено за статистически цели, да се измерва активността и посещаемостта на интернет страницата ни, както и за да се подобри навигирането от потребителя. В този смисъл данните, описани по-долу (IP адрес и Вашето поведение на нашата страница), биват събирани на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, пар. 1, б. (е) от Общия регламент относно защитата на данните.

При влизане в нашата интернет страница нашият доставчик на хостинг услуги СайтГраунд Хостинг ЕООД събира данни за използвания от Вас IP адрес. СайтГраунд обработва за нас тези данни с цел подобряване на сигурността на услугата и статистически и маркетингови проучвания (вижте информацията за поверителност на СайтГраунд).

При влизане и навигиране из нашата интернет страницата Google (Google Анализ) също събира и обработва информация за местоположението Ви и друга техническа информация за действията Ви в нашата интернет страница. Събираните от Google Анализ данни включват Вашия IP адрес, използван за свързване на Вашия компютър към интернет, „кликванията” към, чрез и от нашата страница (включително дата и час), и информация за взаимодействията Ви с нашата страницата (като възможните преглеждания, „кликвания” и движения с „мишката”). Google Анализ използва различни технологии, за да определи местоположението, включително IP адрес, GPS, и други сензори, които могат, например, да снабдят Google с информация за близките устройства, Wi-Fi точки за достъп и захранване.

За повече информация за това как Google Анализ използва тези данни, моля, вижте страницата „Как Google използва информацията от сайтовете или приложенията, които ползват услугите ни“ или на всеки друг електронен адрес, на който Google може да публикува тези условия. Моля, проверявайте периодично страницата на Google относно всякакви промени или актуализации на тези условия и на информацията, събирана чрез Google Анализ.

Електронни адреси

Ако се абонирате за месечния бюлетин на АЕЖ-България, ние ще разполагаме с адреса на вашата електронна поща. Този адрес ще бъде използван само за разпространение на нашите публикации. Ако искате да се отпишете от нашия списък с адреси на електронни пощи, можете да го направите във всеки един момент, както е посочено във всяко от електронните съобщения, които получавате, или като се свържете с нас.

АЕЖ-България не предоставя електронните адреси на своите потребители на трети лица, нито ги използва за маркетингови цели. При отписване АЕЖ-България изтрива Вашия адрес на електронна поща завинаги.

Сигурност на информацията

Информацията се съхранява на защитен криптиран сървър и е достъпна само от служител на АЕЖ-България, чиято длъжност и служебни отговорности изискват знанието на тази информация. Данните, събирани и обработвани от СайтГраунд Хостинг ЕООД и Google Анализ, не обработваме за срок по-дълъг от 50 месеца.

Вашите права като субекти на данните, начин на упражняването им и защита

Всяко физическо лице има следните права по отношение на личните му данни, обработвани от Асоциация на европейските журналисти – България:

1. право на информация;
2. право на достъп до личните му данни;
3. право на коригиране;
4. право на изтриване;
5. право на ограничаване на обработването;
6. право на преносимост на данните;
7. право на възражение срещу обработване на личните му данни.

АЕЖ-България не взема решения, основаващи се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране на субекти на данни.

Правото на субектите на данни на информация се осъществява посредством предоставената в този документ кратка, разбираема и лесно достъпна информация, която се отнася до обработването. Допълнителна информация, свързана с обработването на лични данни от АЕЖ-България, която се дължи съгласно действащата нормативна уредба, можете да получите в качеството си на субект на данните чрез подаване на електронно заявление на електронния адрес на АЕЖ-България [email protected].

Правата, изброени в точките от 2 до 7, можете да упражните като подадете електронно заявление на електронния адрес на АЕЖ-България.

Допълнителни копия от личните данни в процес на обработване можете да получите в качеството си на субект на данни след заплащане на такса от 1,00 лв. на страница на банковите сметки на АЕЖ-България, посочени в интернет страницата на организацията, раздел „За нас“.

Правата на субектите на данни се тълкуват в смисъла, вложен в разпоредбите на Глава Трета от (Регламент (ЕС) 2016/679).

В случай на оплакване във връзка с упражняването на посочените права субектът на данни има право да иска преразглеждане на случая му, а при отказ за преразглеждане – да подаде жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни.

Контакти

Ако имате въпроси относно Политиката за конфиденциалност, може да се свържете с нас по електронен път на адрес: [email protected].