Последният доклад „Мониторинг на медийния плурализъм в цифровата ера“ е достъпен на български и на английски език.

Мониторингът на медийния плурализъм (MMП) е изследователски инструмент, предназначен да идентифицира потенциалните рискове за медийния плурализъм в държавите членки на Европейския съюз и в страните кандидат-членки. Докладът е изготвен въз основа на приложението на ММП, извършено през 2021 г. Изпълнението е реализирано в 27 държави членки на ЕС, както и в Албания, Черна Гора, Република Северна Македония, Сърбия и Турция. Изпълнител за България е Фондация „Медийна демокрация”.

Оценката на рисковете за медийния плурализъм обхваща четири тематични области: основна защита, пазарен плурализъм, политическа независимост и социално включване. За пръв път общоевропейският мониторинг включва класация на държавите въз основа на средното им ниво на риск в четирите анализирани области: основна защита, пазарен плурализъм, политическа независимост и социално включване.

Някои от основните изводи на националния доклад:

  • В България особено високи рискове за медийния плурализъм са открити в областите „Пазарен плурализъм“, „Социално включване“ и „Политическа независимост“. Единствената област със среден риск е „Основна защита“.
  • В сравнение с ММП2021 резултатите от ММП2022 за България не дават индикации за значително намаляване на рисковете за медийния плурализъм.
  • Областта „Пазарен плурализъм“ (78%, висок риск) е с най-висока концентрация на риск в тазгодишния ММП. Три от показателите сочат особено висок риск: „Концентрация на онлайн платформите и прилагане на принципите на конкуренцията“ (97%), „Концентрация на новинарските медии“ (96%) и „Търговско влияние и влияние на собствениците върху редакционното съдържание“ (90%).
  • Всички пет показателя в областта „Социално включване“ (среден резултат от 72%) сочат висок риск: „Достъп на жените до медии“ (78%), „Достъп на местните/регионалните общности до медии и общностни медии“ (75%), „Достъп на малцинствата до медии“ (71%), „Защита срещу незаконна и вредна реч“ (69%) и „Медийна грамотност“ (67%). Известно намаляване на риска в сравнение с ММП2021 се наблюдава при показателите „Защита срещу незаконна и вредна реч“ (от 96% на 69%) и „Достъп на местните/регионалните общности до медии и общностни медии“ (от 81% на 75%).

Докладът е достъпен в сайта на Фондация „Медийна демокрация“, изпълнител на мониторинга за България, както и в сайта на Центъра за медиен плурализъм и медийна свобода.