Обучение за проверители на факти в Стара Загора

Станете част от разрастващата се общност от проверители на факти, които се борят срещу дезинформацията в България. За тази цел, ако сте представител на академичните среди или журналист, можете да се включите в обучение на тема „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“.

Първите две работилници, които целят да поставят основата на дългосрочно сътрудничество между учени и медии, ще се проведат в Пловдив и Стара Загора, съответно на 8 и 9 юни 2022 г. Следващите обучения ще бъдат в София и Благоевград през октомври и ноември.

Лектори ще бъдат: Мария Черешева (журналистика и част от екипа на АЕЖ – България); Георги Марчев (от платформата за проверка на фактите Factcheck.bg); доц. д-р Весела Казашка (Център по растителна системна биология и биотехнология, ЦРСББ),  проф. д-р Илия Цачев, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, и Стоянка Пастърмова, Стопански факултет, Тракийски университет.

Събитията са целодневни и безплатни. Те са с практическа насоченост в областта на проверка на фактите, етиката в журналистиката и науката, както и работата с научни бази данни. В края на всяко обучение участниците ще бъдат насърчени да изготвят съвместни проверки на факти по избрана от тях тема от научна област, които ще бъдат публикувани.

Обучението в Стара Загора на 9 юни ще се проведе в заседателна зала „Димитър Димов“, ет. 2, южен вход на Ректората в Тракийския университет от 9:30 до 18 ч.

Краен срок за кандидатстване: 16:00 ч. на 7 юни 2022 г.

Повече за проекта 

Проектът „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който стартира през октомври 2021 г., предвижда серия от обучения и съвместна работа по проверка на фактите. Той се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Организациите, които работят заедно по него, са: Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ – България); Norsensus Mediaforum, Норвегия; Тракийският университет; Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ); Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО).

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЕЖ – България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.