Обучение по проверка на фактите в науката и журналистиката (София)

Серията обучения по проверка на фактите за журналисти и представители на академичните среди и студенти продължава с две събития в София (24 ноември) и Благоевград (25 ноември). Участниците в тези работилници ще имат възможност да се присъединят към разрастващата се общност от проверители на факти, които се борят срещу дезинформацията в България. Обучения на тема „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“ вече преминаха успешно по-рано тази година в Пловдив и Стара Загора. 

Лектори ще бъдат: Мария Черешева (журналистика и част от екипа на АЕЖ – България); Георги Марчев (от платформата за проверка на фактите Factcheck.bg); доц. д-р Весела Казашка (Център по растителна системна биология и биотехнология, ЦРСББ), проф. д-р Илия Цачев, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, и Стоянка Пастърмова, Стопански факултет, Тракийски университет.

Събитията са целодневни и безплатни. Те са с практическа насоченост в областта на проверка на фактите, етиката в журналистиката и науката, както и работата с научни бази данни. В края на всяко обучение участниците ще бъдат насърчени да изготвят съвместни проверки на факти по избрана от тях тема от научна област, които ще бъдат публикувани.

За тази серия от обучения са предвидени стипендии за пътуване и настаняване на участници от страната. За да кандидатствате за стипендията е нужно изрично да отбележите това във формата за регистрация. Броят на стипендиите е ограничен и ще бъдат присъдени по реда на заявките.

Обучението в София е планирано от 9:30 до 15 ч на 24 ноември, в SOHO на ул. „Искър“ 4. За да кандидатствате за обучението в София, последвайте този линк.

Събитието в Благоевград ще се проведе на 25 ноември в зала 6306 Board Room в Студентски център Америка за България (America for Bulgaria Student Center) на ул. „Свобода Бъчварова“ 12, 2700 Южна промишлена зона, от 9:30 до 15 ч. Събитието се организира в партньорство с Center for Information, Democracy, and Citizenship към AUBG. За да кандидатствате за обучението в Благоевград последвайте този линк. 

Повече за проекта 

Проектът „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който стартира през октомври 2021 г., предвижда серия от обучения и съвместна работа по проверка на фактите. Той се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Организациите, които работят заедно по него, са: Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ – България); Norsensus Mediaforum, Норвегия; Тракийският университет; Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ); Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО).

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЕЖБългария и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.