Европейският парламент прие ново законодателство за защита на журналистите и медиите в ЕС от политическа или икономическа намеса.

Съгласно Европейския законодателен акт за свободата на медиите (EMFA) държавите членки ще бъдат задължени да защитават независимостта на медиите, а всички форми на намеса в редакционните решения ще бъдат забранени. Законът бе приет с 464 гласа „за“, 92 гласа „против“ и 65 гласа „въздържал се“.

Защита на работата на журналистите

На властите ще бъде забранено да притискат журналисти и редактори да разкриват източниците си, включително чрез задържане, санкции, претърсвания на офиси или чрез инсталиране на софтуер за наблюдение на техните електронни устройства.

Парламентът добави защитни мерки във връзка с използването на шпионски софтуер. То ще бъде възможно само за отделни случаи и след разрешение от съдебен орган, който разследва тежки престъпления, наказуеми с лишаване от свобода. Дори в тези случаи засегнатите лица ще имат правото да бъдат информирани относно наблюдение и ще могат да го оспорват.

Редакционна независимост на обществените медии

С цел да се предотврати използването на обществени медии за политически цели техните ръководители и членове на управителните съвети следва да бъдат избирани чрез прозрачни и недискриминационни процедури за достатъчно дълъг мандат. Те няма да могат да бъдат освобождавани преди изтичането на договора им, освен ако вече не отговарят на професионалните критерии.

Обществените медии ще трябва да бъдат финансирани чрез прозрачни и обективни процедури, а финансирането следва да бъде устойчиво и предвидимо.

Прозрачност на собствеността

Обществеността ще има право да знае кой контролира медиите и какви интереси могат да влияят на отразяването на събитията. Всички медии за новини и актуални предавания, независимо от техния размер, ще трябва да публикуват информация за своите собственици в национална база данни, включително ако те са пряко или косвено собственост на държавата.

Справедливо разпределение на държавната реклама

Медиите ще трябва да обявяват и средствата, получени от държавна реклама, както и държавната финансова подкрепа, включително от държави извън ЕС.

Публичните финансови средства за медиите или онлайн платформите ще трябва да се разпределят чрез публични, пропорционални и недискриминационни критерии. Информацията за разходите за държавна реклама ще бъде обществено достояние, включително общата годишна сума и сумата за всеки обект.

Защита на свободата на медиите в ЕС от големите платформи

Евродепутатите включиха и механизъм за предотвратяване на произволното ограничаване или изтриване на независимо медийно съдържание от големи онлайн платформи като Facebook, X (Twitter) или Instagram. Платформите първо ще трябва да разграничават независимите медии от източници, които не са независими. Медиите ще бъдат уведомявани, когато платформата възнамерява да изтрие или ограничи съдържанието им, и ще разполагат с 24 часа, за да отговорят. Само след отговора (или при липса на такъв) платформата може да изтрие или ограничи съдържанието, ако не отговаря на нейните условия.

Медиите ще имат възможност да отнесат случая до орган за извънсъдебно уреждане на спорове и да поискат становище от Европейския съвет за медийни услуги (нов съвет на ЕС на националните регулатори, който ще бъде създаден от Европейския законодателен акт за свободата на медиите).

Осигуряване на плурализъм

„Значението на медийния плурализъм за една функционираща демокрация e изключително голямо. Свободата на печата е застрашена по целия свят, включително в Европа: убийството в Малта, заплахите за свободата на печата в Унгария и много други примери ясно доказват това. Европейският закон за свободата на медиите е нашият отговор на тази заплаха и крайъгълен камък в европейското законодателство. Този закон оценява и защитава двойната роля на медиите като бизнес и като пазители на демокрацията“, каза докладчикът Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия) по време на пленарния дебат.