Декларация от партньорски организации на Платформата към Съвета на Европа, изразяващи настоятелно безпокойство относно рисковете за физическата безопасност и неправомерните ограничения, пред които са изправени журналистите, отразяващи въоръжения конфликт в Нагорни Карабах

Ние, долуподписаните партньорски организации, част от Платформата на Съвета на Европа за защита на журналистическия труд и сигурността на журналистите, изразяваме своята настоятелна и дълбока загриженост относно продължаващите рискове за живота и здравето, на които са изложени представителите на медиите, отразяващи въоръжения конфликт в Нагорни Карабах. Ние сме обезпокоени и от това, че произволните ограничения, наложени от държавните власти, участващи в конфликта, представляват неправомерна намеса в работата на журналистите и възможността им да изпълняват своята важна роля за информиране на обществеността чрез извършване на свободни и независими репортажи.

Ето защо напомняме на властите в Азербайджан и Армения за поетите от тях задължения и гаранциите, които са предоставили по отношение на защитата на журналистите в ситуации на военен конфликт и напрежение в съответствие с международното хуманитарно право и международните договори за правата на човека. Тези ангажименти са посочени в Препоръка №R (96) 4 на Комитета на министрите на Съвета на Европа, както и в Резолюции 1738 и 2222 на Съвета за сигурност на ООН; по-специално:

  • Журналистите и другите представители на медиите, работещи в райони с въоръжен конфликт, трябва да бъдат бъдат смятани за цивилни лица и да бъдат защитавани като такива, като трябва да им бъде позволено да извършват работата си независимо и без неоправдана намеса. Атаките, насочени умишлено към журналистите като цивилни лица, представляват военни престъпления. Всички държави трябва да направят всичко възможно, за да прекратят безнаказаността на подобни престъпни действия. Държавите, въвлечени във въоръжен конфликт, следва да инструктират своите военни и полицейски сили да оказват необходимото и разумно съдействие на журналистите, когато те поискат това. Те следва да изпращат съответните инструкции до своите военни и цивилни власти, за да ги информират за всички тези задължения.
  • Държавите следва да улеснят достъпа на журналисти и тяхното оборудване до съответната територия, като издават необходимите документи и разрешения. Те трябва да се въздържат от предприемане на каквито и да било ограничителни мерки срещу журналисти – като отказ, отнемане на акредитация или експулсиране – поради упражняване на журналистическите задължения или съдържанието на журналистическите материали. Държавите трябва да прилагат тези разпоредби без дискриминация на каквото и да било основание и еднакво спрямо чуждестранните и местните журналисти.
  • В ситуации на конфликт и напрежение свободното и безпрепятствено упражняване на журналистическата професия е от особена важност, за да се защити правото на аудиторията и на отделните лица да бъдат информирани и да могат да преценяват действията на държавните органи. Призоваваме също така медиите и журналистическите организации да предприемат всички възможни превантивни и защитни мерки за физическата безопасност на журналистите и да им предоставят подходяща практическа информация и обучение, преди да предприемат опасни мисии в ситуации на въоръжени конфликти и напрежение.

Подписали:

Association of European Journalists (AEJ)
Committee to Protect Journalists (CPJ)
European Broadcasting Union (EBU)
European Centre for Press and Media Freedom
European Federation of journalists (EFJ)
Index on Censorship
International Federation of Journalists (IFJ)
International News Safety Institute (INSI)
International Press Institute (IPI)
Reporters without Borders (RSF)
Rory Peck Trust (RPT)

Декларацията на английски език в сайта на Платформата към Съвета на Европа: https://www.coe.int/en/web/media-freedom/-/statement-of-urgent-concern-by-partner-organisations-of-the-council-of-europe-platform-concerning-the-risks-to-physical-safety-and-undue-restrictions-