Вътрешни стандарти

Вътрешни стандарти за членовете на Асоциацията на европейските журналисти-България

1. Преамбюл:

Настоящият Етичен кодекс е приет от Общото събрание на Асоциацията на европейските журналисти – България (наричана по-нататък АЕЖ-България) на основание чл. 43, ал. 1, т. 11 от Устава.

Основната роля на АЕЖ-България е да стимулира развитието на професионална, независима и модерна журналистика в България. Прозрачната и добре функционираща медийна среда в страната е в полза както на самите журналисти, така и на гражданите и демократичното развитие на страната като цяло.

Целта на този Кодекс е да гарантира и допринесе за спазването на определени етични принципи в журналистическата работа, включително при създаването на журналистическите текстове и комуникацията, осъществявана от членовете на АЕЖ-България помежду им и пред трети лица.

2. Цели:

– Гарантиране, че членовете на АЕЖ-България следват мисията на организацията да работят за независима и качествена журналистика в служба на обществото.

– Гарантиране, че членовете на АЕЖ-България спазват Етичния кодекс на българските медии

– Гарантиране, че членовете на АЕЖ-България ще работят за запазване и подобряване на репутацията на АЕЖ-България, в съответствие с ценностите на организацията

– Гарантиране, че интересите на АЕЖ-България са запазени и че членовете се придържат към независимостта на организацията и се противопоставят на условия, които нарушават принципите на независимост, обективност, смелост и отговорност, които стоят в основата на независимата журналистика.

3. Общи стандарти, приложими за членовете на АЕЖ-България:

– Да се стремят да бъдат обективни в работата си и да защитават обществения интерес.

– Да спазват принципа на политическата безпристраност. И да не проявяват политически пристрастия в работата си като журналисти.

– Да не приемат заплащане от името на организацията, което може да компрометира имиджа на асоциацията и/или подкопава нашата независимост и идентичност.

– Да отказват всяко предложение за компенсация или финансова полза от лицата, които могат да търсят благоприятно отношение от страна на организацията или действия, които противоречат на устава на АЕЖ-България

4. Стандарти по отношение на представляване и публично говорене от името на АЕЖ-България:

– Информация за АЕЖ-България може да бъде оповестена публично само от упълномощени за целта лица.

– Ако членове на организацията планират да говорят от името на АЕЖ-България на публични събития, конференции или пред медии, те трябва предварително да уведомят УС на АЕЖ-България.

– УС на АЕЖ-България преценява дали и как да може да упълномощи други представители на организацията да коментират публично политики, планове, официални становища, позиции и т.н., съобразявайки експертизата и опита на самите членове.

– Членовете на АЕЖ-България не бива да уронват престижа на организацията, както и да разпространяват невярна информация.

– Членовете на АЕЖ-България трябва да се придържат към професионалния тон при контакти с други членове, представители на медии и други трети страни.

– Когато говорят от името на АЕЖ-България, членовете са длъжни да избягват критикуването на дейността на други организации, когато тази критика не е конструктивна и подкрепена с изрични доказателства за това.

– Членовете на АЕЖ-България са свободни да обсъждат публично своята собствена работа или работата на трети лица, при условие че не изказват позиция от името на организацията и коментарите им не накърняват репутацията, ценностите и етичния кодекс на организацията, както и етичните стандарти в журналистиката.

5. Стандарти на поверителност:

– Членовете на АЕЖ-България не могат да разкриват поверителна информация за проектите, политиките и съдържанието на вътрешните дискусии както и всякаква друга информация, касаеща Асоциацията, нейните членове и УС

– Всички финансови данни, свързани с дейността на организацията, се смятат за поверителни, с изключение на отчетите изрично произведени за публичните или други трети страни, или които се изискват от правните органи и договарящи се страни.

– Членове на АЕЖ-България не трябва да използват каквато и да било поверителна информация, с цел лично облагодетелстване или интерес

6. Правила за вътрешна комуникация:

Общуването и комуникацията в АЕЖ-България се основава на уважение, солидарност, инициативност и сътрудничество. Членовете на АЕЖ-България се:

1. придържат към взаимно уважение и внимание, независимо от пол, раса, етнос, религия и семейно положение

2. общуват и се консултират помежду си открито и по начин, който подпомага изпълнението на задълженията и отговорностите морално и ефективно;

3. обменят идеи и опит с други членове и партньори;

4. насърчават обмена на информация и ресурси;

5. насърчават работата в екип, дух на сътрудничество;

6. разрешават конфликтите си по взаимно съгласие и да се избегне открити сблъсъци

7. учат един от друг и поддържат среда за професионално развитие

8. отворени са за конструктивни дискусии и се придържат към етичните норми

При комуникацията си един с друг, се ангажират да не използват:

1. Съдържание, което обижда, тормози или заплашва останалите членове в дискусиите

2. Съдържание, което обслужва незаконни дейности

3. Съдържание, което нарушава чужда интелектуална собственост

4. Порнографско, нецензурно, неприлично или незаконно съдържание

5. Реклама или всяка форма на комерсиална дейност

6. Съдържание, свързано с политически агитация

7. Съдържание, което съдържа умишлено невярна информация или е публикувано с намерение за заблуда на другите.

7. Принцип на равнопоставеност:

– Председателят и УС на АЕЖ-България се отнасят към всички членове еднакво и разпределя задачи на базата на тяхната квалификацията, опита и работния им график, както и съобразно резултати, които трябва да бъдат постигнати. Членовете трябва да приемат само задачи, които са напълно способни и квалифицирани да извършат. Членовете на АЕЖ-България не създават неоправдани очаквания за организацията сред потенциални членове, бенефициенти, донори или други трети страни.

– АЕЖ-България се ангажира да поддържа безопасна работна среда, свободна от всички форми на дискриминация. Всички кандидати имат равни възможности за членство и всички настоящи членове имат равна възможност за изява в съответните им области на работа.

– АЕЖ-България предлага равни възможности за всички свои служители и членове, независимо от тяхната раса, цвят на кожата, пол, религия, възраст, семейно положение, увреждане, сексуална ориентация или национален произход

8. Конфликт на интереси:

– Всеки член на АЕЖ-България трябва да декларира, избягва и предотвратява всеки потенциален реален или привиден конфликт на интереси, който възниква в следствие на неговото/нейното членство в АЕЖ

– Нито един член на АЕЖ-България не може да заема публична или държавна длъжност, която би могла да доведе до конфликт на интереси с АЕЖ-България.

– В качеството си на представители на АЕЖ-България членовете, както и УС нямат право да агитират за или против дадена политическа партия или нейни кандидати, както и да събират дарения в полза на политическа кампания.