„Грижа за истината – срещу фалшивите новини и антиромската дезинформация“ е заглавието на най-новото издание на Фондация „С.Е.Г.А. – Старт за ефективни граждански алтернативи“, което вече е достъпно онлайн в сайта на организацията. Книгата представя основната част на извършеното по проект „Грижа за истината“, фокусиран върху едно от най-явните и нелицеприятни проявления на антиромските нагласи и тенденции в българското общество – медийните дискурси, които разчитат на дезинформация и фалшиви новини при представянето на ромските общности и отразяването на събития, свързани с тях.

Изданието е продукт от съвместната работа на експертен екип от четирите партньорски организации – Фондация С.Е.Г.А., Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Фондация „Рома-Лом“ и Центърът за изследване на демокрацията. Автори и съавтори на текстовете в книгата са едни от водещите дългогодишни изследователи по темата: Ралица Сечкова, Росалина Тодорова, Лилия Якова, Румян Сечков, Люба Батембергска, Емануил Георгиев и Николай Кирилов. Включените доклади и анализи засягат теми като: представяне на многопластовия състав на ромските общности; очертаване на актуални медийни тенденции вътре в тях; отличаване на основните медийни клишета по отношение на ромите в България, въз основа на които се тиражират и фалшиви новини; наблюдение върху механизмите и каналите за разпространение на медийна враждебност и дезинформация срещу ромите; достоверни факти, оборващи най-често срещаните митове; добри практики и стратегии за противодействие както вътре в ромските общности, така и в по-цялостния обществен контекст.

Идеята за проекта „Грижа за истината“ не беше мислена и измислена в офиса на някоя от партньорските граждански организации за участие в конкурса по програмата на ЕС. Тя беше „натрапена“ от реалната ситуация, в която се намира българското общество, разделяно по различни признаци чрез целенасочени действия от политически формации и добре организирани групи. Новите технологии – електронните медии и социалните мрежи, много успешно подпомагат този процес, защото се развиха стремително през последните години и свариха неподготвени хората да боравят разумно с тях“, подчертава в увода към книгата Румян Сечков.

В съкратен вид в книгата са включени и три наръчника за разпознаване и противодействие на фалшивите новини и медийните манипулации, разработени от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“. Първият е базисен, предназначен за по-широка аудитория, вторият е насочен към ромски лидери и активисти и здравни медиатори, а третият е предназначен за учители. В него са включени методика за развиване на критично мислене и толерантност у учениците, както и примерни уроци, които могат да се прилагат в клас.

Книгата „Грижа за истината – срещу фалшивите новини и антиромската дезинформация“ е полезен познавателен и приложен инструмент за всички, които пряко или непряко се занимават с темите за антиромската дезинформация, фалшивите новини, безопасен интернет. Публикуваните анализи, методики и ресурси са от полза и на ромските активисти в конкретната им работа с общностите при разсейване на слухове и неверни твърдения, често водещи до допълнителна автосегрегация.