От 27 юли единен портал за заявяване на електронни административни услуги ще замени сега действащите портали на търговския и имотния регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

Новият портал се очаква да предоставя по-добри електронни услуги на гражданите. В същото време обаче промяната засяга и журналистите, които използват тези регистри за справки при разследвания и би могла да има отрицателно въздействие върху работата им.

Справки, които досега се извършваха със свободен достъп, вече ще изискват идентификация. Така ако разполага с вътрешен човек в Агенцията по вписванията, лице, което е обект на журналистически проверки, би могло да получава информация при интерес на конкретен журналист към участието му в различни дружества, сделки, притежавани от него имоти и т.н. Това би направило възможно върху журналиста да се оказва натиск още преди публикуването на материала.

Проверките в съответните регистри са неизменна част от разследващата журналистика – в повечето случаи подготовката на качествено разследване е дълъг процес и би било притеснително, ако разследваното лице получи възможност да следи действията на журналистите и да използва властта и възможностите си, за да им оказва натиск. 

В новия портал повечето справки ще са достъпни след регистрация с имейл, но детайлните справки в търговския регистър и справките в имотния регистър ще изискват и допълнителна идентификация с квалифициран електронен подпис или ПИК от Националната агенция по приходите – и двата метода позволяват категорична идентификация на лицето, извършващо справката. Когато справката се прави от името на медия с използването на КЕП на съответната медия, процесът на медийното разследване ще стане лесно проследим за заинтересованите лица. А когато се прави от независим разследващ журналист или такъва на свободна практика, неговата персонална идентификация може да създаде условия за персонален и личен натиск върху автора на журналистическото разследване.

Асоциацията на европейските журналисти отправя питане към ръководството на Агенцията по вписванията по какъв начин ще бъде гарантирана сигурността на журналистите, които работят с новия информационен портал. Въпросът ни е особено актуален, като се има предвид пробивите в сигурността, които се наблюдаваха в последните години в системата на Агенцията и в тази на Националната агенция по приходите.