Застрахователната компания “Лев Инс” е завела иск за един милион лева срещу Mediapool заради материал, в който се цитира изказване на министъра на финансите, отразено в официална стенограма. Това е класически пример за “дело шамар”, с което изглежда се цели да се затвори устата на медията, а останалите медии да имат едно наум.

От заглушаване на журналисти, които задават важните за обществото въпроси, страдаме всички. За да покажем, че не ни е страх, решихме да изпратим същите въпроси на изпълнителния директор на Лев Инс, които са изпратили и нашите колеги при подготвянето на материала. Всеки, който желае може да изпрати също имейл. Копирайте следния текст и се подпишете:

 

До: [email protected]

На вниманието на г-н Павел Димитров, изпълнителен директор на ЗК „Лев Инс“

Уважаеми г-н Димитров,

Във връзка с иск за рекордната сума от 1 млн. лева от страна на „Лев Инс“ АД срещу Mediapool заради журналистически материал, аз в качеството ми на гражданин, засегнат пряко от темата на материала, която е от безспорен обществен интерес, Ви изпращам същите въпроси, които са Ви били изпратили и от медията.

Изразявам несъгласието си с потъпкването на свободата на словото чрез стратегически дела за ограничаване на публичното участие и Ви призовавам незабавно да оттеглите иска си срещу Mediapool.

Това е и текстът на имейла, изпратен Ви от Mediapool на 27 септември 2022 г., към който се присъединявам:

По повод Стенограма на Министерски съвет от 21 септември 2022 г. Ви моля да получа отговор на поставените по-долу въпроси.

В Стенограмата се посочва следното:

„РОСИЦА ВЕЛКОВА (Министър на финансите): Благодаря.

Представям на вашето внимание проект на протоколно Решение на Министерския съвет за предприемане на допълнителни действия с цел своевременно изпълнение на последващите ангажименти от Плана за действие, включващ мерки за изпълнение на последващите ангажименти на България по отношение на Валутния механизъм ІІ и на други свързани политики за периода до края на юни 2022 година. Докладът представлява отчет на напредъка по мерките. Обхваща периода януари – юни 2022 година.

Ще се спра само на мерките, за които е налице сериозен риск от закъснения, а именно: в област „Небанков финансов сектор“, по Дейност № 6 – „Мониторинг на финансовата стабилност на Националното бюро на българските автомобилни застрахователи чрез получаване на периодични справки за финансовото му състояние“ през първата половина на 2022 година отново бяха проведени редица работни срещи между представители на Комисия по финансов надзор, Застрахователна компания „Лев Инс“ АД и „Националното бюро на българските автомобилни застрахователи“, по време на които бяха обсъдени мерките, които следва да бъдат предприети съвместно от Националното бюро и Застрахователна компания „Лев Инс“ АД с цел намаляване задълженията на застрахователя към Бюрото и към други участници в системата „Зелена карта“.

Националното бюро настоява процедурата за заплащане и искания за гаранция чрез усвояване на банковата гаранция да бъде стартирана при спазване на процедурата за усвояване на гаранцията от 2021 година. Тоест, всяко онлайн искане за гаранция да бъде придружено със съответно доказателство за плащане на обезщетение на увреденото лице.

По информация на Националното бюро към настоящи момент банковата гаранция на Националното бюро не е усвоена от Международното бюро. В случай, че казусът не бъде разрешен, наред с неизпълнение на ангажимента на България след присъединяване към ERM ІІ има сериозен риск Националното ни бюро да бъде изключено от системата „Зелена карта“ на следващата Генерална асамблея, съответно от следващата година да спре издаването на зелена карта от българските застрахователи. Дейността е в процес на изпълнение, мярката се изпълнява регулярно.“

В тази връзка въпросите на Mediapool.bg са следните:

На каква стойност по последни данни възлизат задълженията на „Лев Инс“ АД към Националното бюро на българските автомобилни застрахователи и към другите участници в системата „Зелена карта“? На каква стойност са безспорните Ви задължения и на каква стойност са спорните задължения, за които няма съгласие между компанията, бюрото и останалите участници в системата?

Защо не се намира окончателно решение на проблема и вече години наред България регулярно е заплашвана да бъде изключена от системата „Зелена карта“ заради задължения на „Лев Инс“ към български или чужди субекти?

Очаквам отговор на поставените въпроси, както и съобщение, че оттегляте иска срещу Mediapool.

С уважение,