Стани член

Членство в АЕЖ-България

АЕЖ-България е общност от журналисти, създатели на медийно съдържание, експерти. Искате да се присъедините към нас? Ето какво е нужно да направите:

Попълнете този онлайн формуляр. Управителният съвет на Асоциацията ще разгледа кандидатурата ви и ако тя е успешна, ще получите статут на асоцииран член на АЕЖ-България без право на глас на Общото събрание на Асоциацията. Ще Ви включим в мейлинг листата на членовете и ще Ви изпращаме покани за ежемесечните срещи на членовете  (обикновено всеки първи вторник от месеца).
Стремим се да отговаряме в рамките на месец. Ако не получите отговор, по всяка вероятност кандидатурата ви не е събрала подкрепата на мнозинството от членовете на УС.

Членство

Членството в сдружението е пълноправно или асоциирано, като последното дава право само на съвещателен глас в Общото събрание. Всеки новопостъпил член преминава през едногодишен изпитателен срок, през който има статут на асоциирано членство. След този период, с решение на Управителния съвет и по желание на кандидата, асоциираното членство може да стане пълноправно.
С решение на УС на АЕЖ-България асоциираното членство на нови кандидати може да бъде прекратено и преди изтичането на изпитателния срок, в случай че кандидатът не спазва Устава на АЕЖ-България, Етичния кодекс на българските медии и не се придържа към добрия тон в отношенията си с останалите членове на организацията. В случай на предсрочно прекратяване на членството, се възстановява само частта от платения членски внос, съответстваща на оставащите пълни месеци до края на годината.

Членски внос

Всеки член на АЕЖ-България участва с 40 лв. годишен членски внос, който се събира до края на всяка календарна година. Банкова сметка: BG16UBBS81551010750030

Какво очакваме от Вас?

  • Да подкрепяте каузата за защита на етичната журналистика и свободата на словото.
  • Да участвате в нашите вътрешни дискусии на живо и онлайн.
  • Да присъствате на годишното Общо събрание на организацията.
  • Да плащате годишния членски внос.

Предимства на членството в АЕЖ-България

  • Ще бъдете част от общност на журналисти и експерти, които активно работят за по-добра медийна среда в страната и се стремят да повишават професионалните стандарти както в личен, така и в обществен план.
  • Получавате пряк достъп до конференции, обучения, работилници и други събития, които АЕЖ-България организира в и извън своята мрежа от контакти.
  • Възможности за професионални изяви и достъп до нашата мрежа от контакти.
  • Два пъти в годината ще бъдете част от специално организирани събития за членовете на организацията (само за пълноправни членове)
  • Получавате международно призната членска карта от АЕЖ-България

Вътрешни стандарти за членовете на Асоциацията на европейските журналисти-България