Първото обучение за журналисти и представители на академичните среди по проект Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“ се състоя на 23-ти и 24-ти февруари, 2022 г. Целта на събитието бе да приложи на практика модула за обучение, който да бъде адаптиран и подобрен на база обратната връзка от участниците. Общо 36 участници присъстваха активно и оцениха работата на обучителите.

Лекторите, които бяха включени в програмата бяха, Мария Черешева и Иван Радев от АЕЖ – България; Росен Босев (AFP); Ведат Севинчер (Norsensus Mediaforum); доц. д-р Весела Казашка (Център по растителна системна биология и биотехнология, ЦРСББ); доц. д-р Маргарита Русева (Пловдивски университет); Николай Близнаков (агенция Неохрон); Стоянка Цачева, Тракийския университет.

Обучението ще се фокусира върху следните теми:

  •  Защо и как да се борим с онлайн дезинформацията?;
  •  Проверка на фактите онлайн;
  • Платформи за проверка на фактите (примери от Норвегия);
  • Етика и почтеност в науката и журналистиката;
  •  Истина, полуистина или откровена лъжа? Как да противостоим на научната дезинформация;
  • Научни методи за анализ на данни;
  •  Как ефективно да комуникираме научна информация към широката аудитория?

Повече за проекта 

Проектът    „Наука  и  журналистика:   заедно  срещу   инфодемията“, който стартира през октомври 2021 г., предвижда серия от обучения и съвместна работа по проверка на фактите. Той се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 91 190 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Организациите, които работят заедно по него, са: Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ – България); Norsensus Mediaforum, Норвегия; Тракийският университет; Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ); Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО).

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЕЖБългария и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.