Съветът на Европа предлага на журналисти от ЕС възможността да се включат в програмата за Европейски медийни работни обмени (MARS). В рамките на иницитивата, журналисти или други специалисти в медийната област могат да бъдат приемани в медии в други европейски страни, или те да приемат свои колеги с цел обмяна на добри практики и създаване на полезни международни контакти.

Участниците в програмата получават пълно финансиране на 10-дневен срок (5 като гости и 5 като домакини), като трябва да създадат общ материал заедно с колегата си от посрещащата страна. Създаденият материал трябва да отразява темата за спорта като глобален проблем (например национални или международни спортни прояви , икономика на спорта, спорт и социалното приобщаване, спорт и културата, трудово законодателство) и борбата с на дискриминацията.

„Спортът е важна част в изграждането на социалното сближаване. Също така е източник на напрежение между групи, общности или дори нации. Заради това програмата на MARS – медии срещу расизма в спорта организира медиен работен обмен, на който ще участват медийни специалисти (студенти по журналистика и преподаватели и медийни мениджъри) с цел да се намали това напрежение“, обясняват инициаторите на програмата.

В програмата могат да участват три групи професионалисти:

  • В областта на журналистиката, медийното образование и грамотност допустими участници са журналисти, медийни обучители или лектори, както професионалисти и членове на регулаторни органи , на професионални съюзи, на организации за правата на човека, антидискриминационни и антирасистки органи, на клубове, съюзи, спортни лица и спортни асоциации.
  • В сферата на етиката и редакционното управление могат да се включат главни и отговорни редактори, зам.-главни редактори, издатели, редакционни директори и др., както и професионалисти и членове на регулаторни органи на правата на човека, антидискриминационни и aнтирасистки органи, на клубове, съюзи, спортни лица и спортни асоциации, по-специално в сферата на комуникациите , връзките с обществеността.
  • В сферата на взаимното създаване на медийни продукти Съветът на Европа ще финансира пътуванията на журналисти, фотографи, фото журналисти и студенти по журналистика, служители и мениджъри в областта на комуникациите и връзките с обществеността, мениджъри в областта на правата на човека, спортни организации и федерации, и др.

Инициативата се осъществява между между октомври 2011 и ноември 2012 г., като целият ноември 2012 г. ще бъде посветен на втората част на работните обмени. Повече информация и документи за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на програмата MARS.