Асоциацията на европейските журналисти – България изпрати писмо до общинските съветници в Каварна по повод скандалното им решение да въведат такса за медиите, които желаят да отразяват заседанията на общинския съвет.

В писмото отбелязваме, че както правилно е изтъкнал в мотивите си областният управител на Добрич, решението им противоречи на поне два закона – Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за радиото и телевизията. Нещо повече, тази разпоредба е в противоречие с Конституцията, която гарантира правото на достъп до информация и свободата на печата и другите средства за масова информация.

“Въвеждането от общинския съвет на изискване за заплащане на цена за заснемането и излъчването на заседанията на Общински съвет Каварна, не съответства на нито една правна норма. Съгласно Закона за местните данъци и такси, общинският съвет може да определя цени за извършването на дадени услуги от общината. В никакъв случай, заснемането и излъчването на заседанията на общинския съвет, не представляват услуга по смисъла на закона, още по-малко да се определя цена за извършването им”, посочва областният управител Красимир Кирилов.

Въпросната такса в Каварна не бива да се подминава с лека ръка, тъй като показва отношението на част от политическата класа в страната спрямо медиите. Неразбирането на ролята на медиите и на свободната и независима журналистика за функционирането на демокрацията и правовата държава е опасен синдром и не може да се толерира, когато се проявява у хора, положили клетва да се ръководят от интересите на народа и да спазват Конституцията и законите на страната.

Финансовите затруднения на нито един орган на властта не би трябвало да бъдат повод за ограничаване на свободата на медиите. 

Затова искрено се надяваме, че на 24 февруари Общинският съвет в Каварна ще преразгледа незаконосъобразното си решение. В противен случай, АЕЖ ще го оспорва пред Административния съд.

В същото време, като разгледахме приетия на 28 януари Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, идентифицирахме друг потенциален източник на икономии, който да компенсира отпадането на незаконната такса. Въпреки че във всички медийни изяви, съветниците посочват колко тежко е състоянието на общината, те са си гласували максималните разрешени от закона възнаграждения. Така председателят на общинския съвет получава 90% от кметската заплата, а обикновените съветници – 70% от средната заплата в местната администрация. Законът за местното самоуправление и местната администрация определя именно тези проценти като максимални. Ако  съветниците, загрижени за финансовото състояние на общината, решат да намалят възнагражденията си или дори да се откажат от тях, това по никакъв начин не би противоречало на закона и няма опасност решението им отново да бъде върнато от областния управител. Не на последно място, тази мярка би моглa да се възприеме като адекватно последствие за гафа с предишното решение, прието единодушно от всички 17 общински съветници. 

С цел пълна прозрачност, насърчаваме Община Каварна да даде пълна публичност на изразходваните от нея средства, като своевременно публикува в интернет всички свързани с това документи – договори с физически и юридически лица, платежни нареждания и т.н.