Проучването показва нагласите на ученици от средния и горен курс на общообразователните училища спрямо три малцинствени групи – хомосексуални, роми и хора с увреждания.

Приложените резултати са извадка от мониторинг на нивото и естеството на дискриминация в средните училища в България.

Проучването е проведено от БГО „Джемини” и отразява състоянието в 4 гимназии в София. Извадката включва 181 ученика от 9 до 12 клас на различни училища. Направеното проучване не е статистическо и няма национална представителна стойност. Резултатите в него са само индикативни и показват по-скоро тенденции, отколкото категорична ситуация в средните училища в България.

Проучването показва нагласите на ученици от средния и горен курс на общообразователните училища спрямо три малцинствени групи – хомосексуални, роми и хора с увреждания.

Резултатите от проучването.