Две регионални обучения за журналисти и представители на академична общност се състояха в Пловдив и Стара Загора, съответно на 8-ми и 9-ти юни. Събитията привлякох интереса на местните професионални общности, като общия брой на присъстващите достигна 54 участници.

Темата на обученията беше проверка на фактите в науката и журналистиката, а крайната цел е участниците да станат част от разрастващата се общност от проверители на факти, които се борят срещу дезинформацията в България.

Лектори по време на обученията бяха: Мария Черешева (журналистика и част от екипа на АЕЖ – България); Георги Марчев (от платформата за проверка на фактите Factcheck.bg); доц. д-р Весела Казашка (Център по растителна системна биология и биотехнология, ЦРСББ),  проф. д-р Илия Цачев, Ветеринарномедицински факултет, Тракийски университет, и Стоянка Пастърмова, Стопански факултет, Тракийски университет.

Събитията бяха целодневни и безплатни. Те са с практическа насоченост в областта на проверка на фактите, етиката в журналистиката и науката, както и работата с научни бази данни. В края на всяко обучение участниците  получиха сертификат и бяха насърчени да изготвят съвместни проверки на факти по избрана от тях тема от научна област, които ще бъдат публикувани.

Следващите обучения на тема „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“ ще бъдат в София и Благоевград през октомври и ноември тази година.

На 13 юни е планиран онлайн семинар на Ведат Сенвичар, експерт от Норсенсус Медиафорум, който ще дискутираме влиянието на журналистиката върху създаването на смислени разкази в сегрегираната ни реалност. Събитието е достъпно за всеки с интерес към темата.

Повече за проекта 

Проектът „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който стартира през октомври 2021 г., предвижда серия от обучения и съвместна работа по проверка на фактите. Той се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Организациите, които работят заедно по него, са: Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ – България); Norsensus Mediaforum, Норвегия; Тракийският университет; Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ); Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО).

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЕЖБългария и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.