Общата позиция беше приета по време на среща, органзирана от Асоциация на европейските журналисти-България на 12 ноември на тема: „Възстановяване на саморегулацията в медиите – възможни решения?“. В срещата участваха журналисти, представители на гражданското общество, правозащитници, преподаватели и представители на рекламодателите. В окончателното й изработване се включиха и журналисти и експерти, които не успяха да присъстват на срещата.

Призив към държавните институции в подкрепа на отговорната и етична журналистика

 Българските журналисти с отговорна обществена позиция, както и редица представители на академичната общност, правозащитниците и гражданското общество сме все по-силно разтревожени от влошаващата се медийна среда, масовото погазване на етичните правила в професията, незачитането на човешкото достойнство, редовното присъствие на езика на омразата и грубото поругаване на основни постижения на демокрацията и европейските ценности в немалка част от медиите в България.

Утвърждаването на ролята на медиите наобществен страж в демократичното обществои възстановяването на доверието в медиите като достоверни източници на общественозначима информация и идеи изисква не само активизиране на  усилията на журналистите.

Необходима е също така и ясна и безкомпромисна политика на държавата за разграничаване от практики на стимулиране и поддържане на медии, които отявлено нарушават етичните стандарти, законите на страната и европейските и национални ценности.

Разчитаме, че новото правителство ще реформира политиката на държавата, която да се разграничи от подобни практики, като създаде ясни и съобразени с етичните изисквания на журналистиката правила за разпределение на публичните средства по комуникационните програми, медийните пакети за изборите, държавни поръчки и общински обявления в медиите.

Основолагащ принцип в случая траябва да бъде както спазването на закона, така и зачитането на утвърдени през годините единни професионални етични норми.

В тази връзка се обединихме около следните предложения:

1. Да бъде въведено задължително изискване за участие в обществени поръчки  да бъдат допускани, като изпълнители или подизпълнители, единствено медии, подписали националния Етичен кодекс на българските медии, приет през 2004 г.

Допустимо е и е разпространена практика да съществуват и други допълнителни браншови кодекси или кодекси на индивидуални медии, които не противоречат на националния етичен кодекс и които се прилагат от медиите, които са ги приели. За целите на законността, ясните правила и единното третиране на всички медии в България, предлагаме в правилата за разпределение на публични средства да бъде включен утвърденият национален Eтичен кодекс от 2004, който е създаден в сътрудничество с европейски специалисти и на който е придадена юридическа стойност и сила на държавна принуда в изпълнението му с изрична разпоредба в Закона за радио и телевизия.

2. Да бъде въведена забрана публични средства да бъдат пряко или косвено предоставяни на медии, които не са изпълнили всички законови изисквания за прозрачност на собствеността според Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения (ЗЗДПДП), както и към електронни медии, които не са осигурили на сайта си лесен, директен и постоянен достъп на потребителите до актуални данни за действителния собственик.

Предлагаме тези правила да се отнасят до всички държавни и общински структури, разпределящи публични средства, както и до търговските дружества с държавно и общинско участие в капитала над 50% и общинските предприятия.

 

Списък на подкрепилите призива:

Асоциация на европейските журналисти-България,
Александър Кашъмов, ръководител правен екип, Фондация „Програма достъп до информация“
Въпреки.com сайт за културата в изкуството и обществото – Зелма Алмалех, Стефан Джамбазов
Димитрана Александрова, журналист
Иван Димов, журналист
Маргиналия – сайт за човешки права, Юлияна Методиева
Нели Огнянова, преподавател
Мрежа за свободно слово: Аделина Марини, журналист; Еми Барух, журналист; Емил Роберт Коен, правозащитник; Ирен Филева, журналист; Капка Тодорова, журналист; Лили Тодорова, журналист; Светла Енчева, блогър и журналист; Татяна Величкова, журналист; Марин Бодаков, преподавател; Митко Новков, медиен критик; Иван Бедров, журналист; Лора Филева, журналист; Ралица Ковачева, журналист; Весислава Антонова, журналист
Ружа Смилова, програмен директор Център за либерални стратегии и преподавател, катедра Политология, СУ
Руслан Трад, блогър
Светослав Терзиев, журналист, преподавател по журналистическа деонтология в СУ „Св. Кл. Охридски“
Фондация “Медийна демокрация”
Move.bg – гражданска платформа за сътрудничество и общи действия в процеса на формиране на публични политики
Vevesti.bg, Евгени Петров