Уважаеми Членове на АЕЖ-България, 

В качеството на Председател на Управителния съвет и на основание член 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 45 от Устава, свиквам Общото събрание на членовете АЕЖ-България, което ще се проведе на 02.06.2016 г., в Център за култура и дебат „Червената къща“ (ул. Любен Каравелов N15, гр. София).от 19:00 часа, при следния дневен ред:
1. Избирането на нов член УС и официалното освобождаване на Климент Христов като член на УС
2. Оттегляне на настоящия Председател и представяне на решението на УС за избор на нов Председател
3. Обсъждане на перспективите пред АЕЖ-България през 2016 г.
4. Други
Според Чл. 16 от Устава на АЕЖ-България право на глас в Общото събрания имат само пълноправните членове. Асоциираните членове също са поканени, като техния глас е съвещателен.
Членовете, които не могат да присъстват трябва да посочат свой пълномощник при следните условия, определени от ЧЛ. 44 ОТ Устава на организацията:
(1) Пълномощник на физическо лице може да бъде само физическо лице пълноправен член.
(2) Пълномощните са издадени изрично за участие и присъствие в Общото събрание на Сдружението, като следва да бъдат издавани за всяко отделно заседание на събранието.
(3) Пълномощниците нямат право да преупълномощават с правата си трети лица.
(4) Пълномощниците могат да представляват до двама пълноправни члена (себе си плюс още един пълноправен член) на Общото събрание
(5) Упълномощаването става чрез писмо до електронните адреси на всички членове на Сдружението, в което упълномощителят посочва упълномощения за конкретния вот

С уважение:
Кристина Христова
Председател на АЕЖ-България
19.05.2016 г