Уважаеми членове на АЕЖ-България,

В качеството на Председателка на Управителния съвет и на основание член 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 45 от Устава, по решение на Управителния съвет от 19.05.2023 г., свиквам Общото събрание на членовете на АЕЖ-България, което ще се проведе на 14.06.2023, в офиса на АЕЖ-България на ул. Сердика N 20, гр. София. от 18:00 часа, при следния дневен ред:

  1. Приемане на финансовия отчет на организацията за 2022 г. и отчет за извършените дейности;
  2. Обсъждане на перспективите пред АЕЖ-България през 2023 г. и равносметка на последната една година от работата на организацията;
  3. Други.

 

С уважение:

Ирина Недева

Председател на АЕЖ-България

Дата: 30.05.2023