Министерският съвет пусна новата онлайн платформа за достъп до обществена информация на адрес pitay.government.bg. Тя трябваше да започне да функционира от 1 юни 2017 г. съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), приет през 2015 г.

Платформата представлява единна, централизирана, публична информационна система, която осигурява целия процес по подаване и разглеждане на заявление за достъп до информация, препращане по компетентност при необходимост, предоставяне на решение и публикуване на съответната информация по ЗДОИ.

Новата усуга дава възможност на граждани или юридически лица да получат желаната от тях публична информация по електронен път. Платформата трябва да осигури видимост за целия осведомителен масив, който администрациите в страната генерират. По ЗДОИ задължения вече имат и някои културни институции като библиотеки, включително университетски, музеи, архиви. До 14 юли всяка държавна или общинска структура ще трябва да заяви администратор на системата, който ще качва и поддържа данните на съответната администрация в общия регистър и ще обработва получените искания.

Гражданите ще поддават искания с три максимално улеснени стъпки – попълване на заявление, избор на институция, до която е адресирано, и изпращане. Изпратените искания автоматично ще попадат в деловодната система на съответната институция и ще получават входящ номер. Срокът за отговор на всяко искане остава 14 дни.