Онлайн семинарът на тема влиянието на журналистиката върху създаването на смислени разкази в сегрегираната ни реалност се проведе на 13 юни. Събитието беше част от серия обучения по проект „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“ с фокус върху проверка на фактите и придобиването на умения за разобличаване на дезинформацията в тази област.

Събитието беше с лектор Ведат Сенвичар, експерт от Норсенсус Медиафорум, който привлече интереса на професионалната общност. Общо 30 участници се включиха в онлайн дискусията. 

Следващите обучения на тема „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“ ще бъдат в София и Благоевград през октомври и ноември тази година.

Повече за проекта 

Проектът „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който стартира през октомври 2021 г., предвижда серия от обучения и съвместна работа по проверка на фактите. Той се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Организациите, които работят заедно по него, са: Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ – България); Norsensus Mediaforum, Норвегия; Тракийският университет; Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ); Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО).

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЕЖБългария и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.