Още две обучения по проверка на фактите за журналисти и представители на академичните среди и студенти се проведоха по проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“. Събитията се проведоха в София (24-ти ноември) и Благоевград (25-и ноември) и събраха аудитория от над 35 участника и породиха полезни дискусии. 

Лектори бяха Мария Черешева (журналистика и част от екипа на АЕЖ – България); Иван Радев (експерт от екипа на АЕЖ-България); Георги Марчев (от платформата за проверка на фактите Factcheck.bg); доц. д-р Весела Казашка (Център по растителна системна биология и биотехнология, ЦРСББ) и Милена Илиева-Сапунова (АКРО).

Фокусът на обученията беше в областта на проверка на фактите, етиката в журналистиката и науката, както и работата с научни бази данни. 

Повече за проекта 

Проектът „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който стартира през октомври 2021 г., предвижда серия от обучения и съвместна работа по проверка на фактите. Той се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Организациите, които работят заедно по него, са: Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ – България); Norsensus Mediaforum, Норвегия; Тракийският университет; Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ); Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО).

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЕЖБългария и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.