Повишаването на доверието в медиите и в науката чрез създаването на по-качествено и по-задълбочено съдържание е основната цел на проекта „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който стартира през октомври 2021 г. Организациите, които работят заедно по него, са: Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България); Norsensus Mediaforum, Норвегия; Тракийският университет, Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО). Ролята на всеки от партньорите е да допринесе с капацитета си за сформирането на общ екип, който да провежда обучения и да проверява фактите. Инициативата се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 91 190 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП).

Проектът е насочен към тясно взаимодействие между журналисти и учени. Пандемията от COVID-19 показа ясно, че медиите срещат сериозни затруднения при отразяването на научни теми. Една от основните причини за това е трансформацията, през която преминава медийният сектор – съкращенията в редакциите доведоха до загуба на журналистическите ресори и до невъзможност журналисти да се специализират само в една област, в която да развият задълбочени познания. От друга страна, голяма част от учените не съумяват да представят темите, по които работят, по разбираем за медиите и за по-широка аудитория начин. Всичко това отваря голямо поле за псевдонауката и дезинформацията, които имат пагубни последици върху обществото.

Ето защо, партньорските организации в проекта предвиждат серия от обучения и съвместна работа по проверка на фактите. Целта е да се изгради устойчив модел на отношения между различните участници в проекта, така че те да могат лесно да продължат сътрудничеството и след неговия край. Това партньорство ще се материализира в публикации на платформата за проверка на фактите Factcheck.bg. Ще бъде изградена онлайн база данни с научни експерти, които журналистите ще могат да търсят за коментар по актуални въпроси. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а първата среща на партньорите се проведе на 15 ноември 2021 г.

Това съобщение  е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.