1794609_686911361360362_695244252_nСъгласно чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на детето (КООНПД), децата имат право да изразяват своето мнение и да се включват в процесите на вземане на решения, касаещи техния живот и развитие, припомнят в своя позиция  от Националната мрежа за децата.
„Журналистите, фотографите и авторите на репортажи често разказват за проблемите на децата, които са жертви на обстоятелства извън техния контрол или на насилие и експлоатация от възрастни. Национална мрежа за децата приветства включването в новинарските материали и репортажи и гледната точка на децата. Ние вярваме, че никой не би могъл да ориентира възрастните за това в каква посока да насочат своите усилия да помогнат на децата по-добре от самите деца и млади хора. Ако се вложат нужните време, ресурси и старание, мнението и участието на децата може да донесе неочаквани резултати от съвместната работа.
И това е вярно, независимо дали се прилага за менюто в училище, в Центъра за настаняване от семеен тип, у дома, дали общината ще се допита до децата относно новия градоустройствен план, правителството по отношение на идеите за ежегодната национална програма за закрила или някоя неправителствена организация ще разработи нов проект по инициатива и с предложенията на децата.
В същото време, начинът, по който медиите включват, представят или дори пренебрегват децата, може да повлияе върху физическото и психичното здраве на детето, решенията, вземани в тяхно име, и върху нагласите на останалата част от обществото към тях.
Конкретен повод за нашето становище е интервюто с дъщерите на арестувания шеф на Сигма Ивайло Василев в предаването „Добро утро България!“ по ТВ7, излъчено на 5 август 2014 г. Разбираме желанието на семейството да представи начинът, по който живеят, и ценностите, в които децата са възпитани като контрапункт на обвиненията в корупция. В същото време възразяваме дете на 14 години да бъде питано дали мисли, че баща му е виновен.
Показването на децата по телевизията и задаването на подобни директни въпроси, особено когато те са в уязвима ситуация, може да доведе до чувства на срам, на вина, на гняв и промяна в поведението на детето. Въздействието може да бъде опустошително и да доведе до дълготрайни психични проблеми през целия живот.
Други рискове свързани с участията на деца в медийни предавания и проекти са начинът, по който това се възприема от техните връстници. Даваме ли си сметка как излагането на показ на детето, неговата лична история и/или тази на семейството му ще бъде посрещната от неговите приятели, съученици и как то ще намери отново своето място в групата?
Национална мрежа за децата призовава родителите, настойниците и представителите на медиите да обмислят внимателно последствията от публикуването на всякакви материали, които засягат деца, като сведат до минимум възможната вреда за тях. Считаме за уместно въпросите, които се задават да бъдат съобразявани със съответната възраст, нагласи на децата и принципа, заложен в КООНПД и чл. 3 от Закона за закрила на детето, за осигуряване на най-добрия интерес на детето.
Застъпваме се журналистите и техните организации да спазват Етичния кодекс на българските медии, както и Насоките и принципите за отразяване на въпросите, засягащи децата на Международната федерация на журналистите за поддържане на най-високи стандарти на етично поведение, когато отразяват теми, свързани с деца, включително:
Избягване на използването на стереотипи и сензационни материали за рекламиране на журналистическа информация, включваща деца;
Избягване включването в програми и публикуването на образи, които нахлуват в медийното пространство на децата с информация, която може да им нанесе вреда ипредпазване на децата от визуалното им или по друг начин идентифициране, освен когато то е явно в обществен интерес.
Готови сме да окажем подкрепа и да консултираме всеки журналист или представител на медия, изправен в ситуация, при която има колебания кое е и кое не е нарушение на правата на децата.
Национална мрежа за децата насърчава медиите да предоставят на децата и младите хора възможности да говорят от свое име – за своите надежди и страхове, за своите постижения и за въздействието на поведението на възрастните върху техния живот като по този начин напомнят на обществото, че децата заслужават уважение и зачитане като пълноправни човешки същества.“
__________________________
Национална мрежа за децата е обединение на 124 организации от цялата страна, които работят с и за деца и семейства. Мисията на организацията е да заздрави и улесни сътрудничеството между сходните неправителствени организации и всички заинтересовани страни с цел гарантиране правата и благосъстоянието на децата в България.