Проектът “Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който стартира през октомври 2021 г. Има за цел да повиши доверието в медиите и в науката чрез създаването на по-качествено и по-задълбочено съдържание. Той се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 91 190 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Организациите, които работят заедно по него, са: Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ-България); Norsensus Mediaforum, Норвегия; Тракийският университет, Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ), Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО).

Партньорските организации в проекта предвиждат серия от обучения и съвместна работа по проверка на фактите. Идеята е да се изгради устойчив модел на отношения между различните участници в проекта, така че те да могат лесно да продължат сътрудничеството и след неговия край. Това партньорство ще се материализира в публикации на платформата за проверка на фактите Factcheck.bg. Ще бъде изградена онлайн база данни с научни експерти, които журналистите ще могат да търсят за коментар по актуални въпроси. Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца.

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от АЕЖ-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.