Съвместна позиция на Асоциацията на европейските журналисти – България и Национална мрежа за децата

Медиите трябва да проявяват особена отговорност, когато отразяват случаи на деца, въвлечени в конфликти между роднини. В последните дни в общественото пространство нашумяха няколко сериозни случая, в които роднини спорят за упражняването на родителски права или попечителство върху деца.

За съжаление, подобни ситуации може да бъдат разрушителни. А роднини и други замесени лица да излагат децата на ненужна и дори вредна за децата публичност, в опит да съберат подкрепа в свой интерес. Журналистите обаче следва да спазват професионалните и етичните стандарти и да не позволяват да бъдат използвани от едната или другата страна в конфликта.

Водещ трябва да бъде най-добрият интерес на детето. А журналистите с всяко свое действие да преценяват дали няма да навредят на децата, дори когато забележат, че родителите и роднините на непълнолетните не са така внимателни.

Случаи на междуроднински конфликти и насилие, рефлектиращо върху деца, трябва да се отразяват единствено, за да се защитят интересите на децата и да се гарантира, че държавните органи използват правомощията, които имат, за да осигурят необходимата закрила и да подпомогнат децата и семействата в риск.

Журналистите следва да избягват да интервюират деца, за чието попечителство се водят спорове, освен с изричното съгласие на органите по закрила и след консултация със специалисти психолози, с които предварително да бъдат обсъдени темите, въпросите и цялостният начин на протичане на интервюто.

Медиите трябва да са отговорни и при предаване на трагедии и случаи на насилие в семейството на децата. Трябва да се има предвид, че дори в момента децата да са малки, всичко излъчено ще се запази за неопределено време в интернет и може да окаже сериозно влияние върху тях на по-зряла възраст. Недопустимо е в търсене на сензации да се разкриват ненужни подробности от престъпления, в които родител на децата е жертва или предполагаем извършител. Общественият интерес към такива случаи е свързан единствено с осигуряването на справедливост, запазването на интересите на децата и предприемането на системни мерки за превенция на бъдещи такива случаи. 

Общественото мнение не заменя съдебните инстанции и не бива в социалните мрежи или в медиите да се вземат решения относно правотата или вината на едната или другата страна, както и какъв е най-добрият интерес на детето.

При отразяването на случаи на деца в ситуации на семейни конфликти, препоръчваме консултация с Пътеводителя за етично отразяване на деца на УНИЦЕФ и АЕЖ – България.