Национална спортна академия „Васил Левски“ обяви конкурс за асистент по спортна журналистика.

Мястото е в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортен коментатор), към катедра „Психология, педагогика и социология“. Кандидатите трябва да имат ОКС „Магистър“ с ОКС „Бакалавър“ по специалност Журналистика. Формата на провеждане на конкурса е писмена и устна проверка на знанията.
Срокът за подаване на документите е 9 май, 2016 г. Повече информация за процедурата по кандидатстване ще намерите тук.

Снимка: НСА