Първите „Насоки за журналисти при отразяване на ЛГБТИ теми“, разработени специално за българските журналисти, вече са на разположение за свободно ползване на сайта на АЕЖ-България. Основната цел на наръчника е преодоляване на негативните стереотипи спрямо ЛГБТИ хората, като спомогне за професионалното, разбиращо и адекватно отразяването на тези теми.

Предлагаме ви да се запознаете с подготвените от нас речник на ЛГБТИ терминологията, информацията относно езика на омразата и правната рамка, регулираща употребата му у нас и в ЕС, както и с някои практически съвети и предложения. Наръчникът съдържа и списък на организациите, с които можете да свържете, когато отразявате темата.

През последните години приемането на ЛГБТИ хората от българското общество се увеличава, но все още голяма част от гражданите остават слабо информирани по основни въпроси относно човешките права, сексуалната ориентация и половата идентичност. Това показва национално представително проучване, проведено по инициатива на фондация ГЛАС през 2020 г.

Неразбирането на ключовите проблеми и характеристики на ЛГБТИ хората у нас води до голяма степен на изолация, особено сред младежите у дома и в училище, както и до дискриминация и недопустими случаи на агресия и престъпления от омраза срещу хора заради тяхната сексуалност. През 2020 и 2022 г. станахме свидетели на поредица от нападения срещу представители на ЛГБТИ общността в София и Бургас, включително и от политически лица, както и на физическа агресия срещу младежи в Пловдив заради външния им вид.

Данните недвусмислено показват, че с повишаването на информираността се усилват и позитивните нагласи и приемането към малцинствените групи. И докато най-голямата част от българите все още формират знанията си за ЛГБТИ хората от разговори с близки и приятели, все по-голямо влияние и доверие имат както хората от общността, така и експертите по темата, представени в медиите. Това за пореден път показва незаменимата роля на журналистите да информират обществото, включително и по чувствителни и непопулярни теми, каквато у нас продължава да бъде тази за правата на малцинствата.

За да отрази дадена тема коректно и обективно, всеки един от нас първо трябва да овладее нейната терминология, независимо дали говорим за футбол, здравеопазване или икономика. Защото погрешното боравене с езика не само създава обществени заблуди, но и снижава доверието и авторитета на медиите и специалистите, работещи в тях. В ерата на дезинформацията тези фактори са от ключово значение.

Тези насоки за журналисти са създадени от Асоциация на европейските журналисти-България по проект ACF/783 „Гласове на общността“. Проектът се осъществява от фондация ГЛАС, в партньорство с фондация Билитис, Асоциация на европейските журналисти-България и Осло Прайд с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проекта е преодоляване на негативните стереотипи спрямо ЛГБТИ хората чрез комуникационна кампания, семинари и тренинги.

Цялата отговорност за съдържанието на насоките се носи от Асоциация на европейските журналисти-България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България. Повече информация за Фонд Активни граждани България може да намерите на https://www.activecitizensfund.bg/