Европейските депутати поискаха по-нататъшно преразглеждане на унгарския медиен закон, въпреки промените, приети от унгарския парламент тази седмица. В приетата на 10 март резолюция ЕП призовава Комисията да предложи нова директива за свободата на медиите в ЕС, плурализма и независимото управление на медиите. В текста се споменава и България като страна, в която медийният плурализъм и свобода предизвикват сериозна загриженост.

Резолюцията по въпроса беше внесена от четири политически групи (С&Д, АЛДЕ, Зелени/ЕСА и ЕОЛ/СЗЛ) и беше приета с 316 гласа „за“, 264 „против“ и 33 „въздържали се“.

Парламентът призовава унгарските власти допълнително да преразгледат закона за медиите въз основа на коментарите и предложенията, отправени от ЕП, Комисията, ОССЕ и Съвета на Европа. Ако се установи, че медийният закон „е несъвместим с буквата или духа“ на правото на ЕС, с Хартата на основните права или правата на човека, унгарските власти трябва да отменят и да не прилагат закона или тези части от него, които са обявени за несъвместими.

Алтернативна резолюция по въпроса, внесена от ЕНП и в която се приветстваха приетите промени в медийния закон, беше оттеглена непосредствено преди гласуването в пленарната зала.

Приетата резолюция настоява унгарските власти „да възстановят независимостта на управлението на медиите и да спрат държавната намеса в свободата на изразяване и балансираното отразяване на събитията“. Депутатите считат също така, че свръхрегулирането на медиите има негативни последици, тъй като „застрашава ефективния плурализъм в публичното пространство“.

Парламентът приветства сътрудничеството между Комисията и унгарските власти за привеждане на унгарския медиен закон в съответствие с правото на ЕС, както и приемането в понеделник от унгарския парламент на тези промени. Въпреки това депутатите изразяват съжаление, че Комисията е посочила само три точки, които е трябвало да бъдат промени в закона, и по този начин сама е ограничила правомощията си да провери доколко Унгария зачита Хартата на основните права на ЕС. В този контекст те призовават Комисията да провери дали законът съответства на цялостното законодателство на ЕС.

Положение с медиите в други страни от ЕС, сред които и България

Депутатите отбелязват, че „медийният плурализъм и свобода продължават да предизвикват сериозна загриженост в ЕС и неговите държави членки, главно в Италия, България, Румъния, Чешката република и Естония“. Това според тях се разбира от последните критики, отправени от „международни организации като ОССЕ и комисаря по правата на човека към Съвета на Европа, от много международни и национални професионални организации на журналисти, от редактори и издатели, от НПО, които работят в областта на правата на човека и гражданските свободи, както и от държавите членки и Комисията“.

Поради това, членовете на ЕП настояват Комисията да предложи преди края на тази година нова директива за свободата на медиите в ЕС, плурализма и независимото управление на медиите.