Как социалните мрежи, пренаситеността с информация, фермите за тролове и нашата субективна преценка ни отвеждат в света на дезинформацията и поляризацията? Защо социалните мрежи и троловете допринасят за разпада на социалния и политически дискурс? Възможно ли е онлайн манипулацията и крайното разделение на мненията да бъдат преодолени, или каузата е загубена? Всички тези въпроси ще са във фокуса на онлайн дискусия с Ведат Сенвичар, експерт от Норсенсус Медиафорум.

Събитието ще се проведе онлайн на 12 декември от 18:30 ч. Лекцията ще бъде на английски език, като е предвиден превод на български. Събитието е отворено за всеки с интерес към темата, но се изисква предварителна регистрация на този линк.

Ведат Сенвичар е проектен ръководител в норвежката неправителствена организация Norsensus Mediaforum. Той координира международни проекти в областта на медийната грамотност и овластяването чрез медиите, както и в областта на комуникациите в гражданския сектор и изграждане на капацитет в дигиталната сфера. Сенвичар е развил и координирал многобройни междусекторни колаборации с университети, представители на гражданското общество и държавни институции от 19 европейски държави. Има опит във воденето на обучения и лекции на различни теми. 

Лекцията е част от обучителната програма по проект „Наука и журналистика: заедно срещу инфодемията“, който стартира през октомври 2021 г. Той се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП). Организациите, които работят заедно по него, са: Асоциацията на европейските журналисти – България (АЕЖ – България); Norsensus Mediaforum, Норвегия; Тракийският университет; Центърът по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ); Асоциацията за кариерно развитие и обучение (АКРО).

–––––––––––––

Това съобщение е създадено с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от АЕЖ – България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.