ДО ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА

Уважаема г-жо Манолова,

По повод отправената към нас покана от ръководството на Народното събрание, да се включим в обществено обсъждане на промени в изборното законодателство, ние, долуподписаните, заявяваме, че няма да участваме в консултации, докато не бъдат изпълнени следните искания:

1. Оставка  на правителството

2. Провеждане на избори не по-късно от месец октомври  2013 г.

3. Промени на изборното законодателство, включващи следния задължителен минимум от изменения в Изборния кодекс:

– Възстановяване на преференцията в пропорционалните листи – с праг за отчитане на преференциите, който ще даде реална възможност за разместване на водачеството на листата;

– Създаване на актуален регистър на избирателите;

– Изработване на дефиниция за политическа реклама и задължение за ясно обозначаване на всяко платено съдържание в медиите. Да се гарантира безплатно време за отразяване на кампанията в обществените медии. В административнонаказателните разпоредби на Изборния кодекс да се предвиди и санкция за непубликуване от медиите на договорите им с политическите партии и кандидатите за отразяване на кампанията;

– Методиката за определяне на изборния резултат да бъде част от Изборния кодекс;

– Да се гарантира сигурността при отпечатване, съхранение и разпространяване на изборните книжа и бюлетини – да се създаде възможност наблюдателите да имат достъп до етапите на отпечатване, съхранение и разпространение на изборните книжа и бюлетините. Изборният кодекс да включи разпоредби, детайлизиращи реда и начина за съхранение и разпространение на изборните книжа, бюлетини и печати. Бюлетините и/или кочаните да имат серийни номера. В Изборния кодекс да се регламентира, че   броят на получените от СИК бюлетини е с 10% над броя на избирателите в съответната секция. Да се регламентира начинът за определяне броя на бюлетините, които се отпечатват за чужбина;

– Промяна в изискването за брой подписи за издигане на независим кандидат за народен представител от Инициативен комитет. В Кодекса на добрите изборни практики на Венецианската комисия се препоръчва, да не се изисква подкрепата на повече от 1 % от избирателите в съответния район;

– Предоставяне на възможност всеки избирател да провери в кои подписки на партии, коалиции и кандидати фигурира, чрез електронна проверка през сайта на ГД „ГРАО“( каквато има за проверка в избирателните списъци). Всеки лист от подписките да има поле, което да съдържа името и подписа на лицето, пред което гражданите са попълнили личните си данни и са положили подпис в списъка;

– Изборният кодекс да включи и процедурни правила за разглеждане на жалби и сигнали, свързани с неправилно прилагане на изборните правила, начина на протичане на предизборната кампания, отразяването на предизборната кампания в медиите. Да се въведат гаранции за задължително произнасяне от ЦИК по жалби и сигнали на граждани, наблюдатели, застъпници, както и  ясен регламент за водене на публичния регистър на жалбите и сигналите от изборната администрация;

– Всички решения на изборната администрация, които са определящи за произвеждането на изборите да подлежат на съдебен контрол;

 

Институт за развитие на публичната среда – Антоанета Цонева, Председател на Управителен съвет

Асоциация на европейските журналисти – България –  Кристина Христова – Председател на Управителен съвет

НПО Линкс –  Теодора Гандова, Председател на Управителен съвет

Алфа Рисърч  – Боряна Димитрова , Управител

Сдружение „Корективи“ – Геновева Петрова

Център за независим живот – Капка Панайотова, Директор

Център за либерални стратегии – Даниел Смилов, Програмен директор

Фондация „Европейски институт“ – Любов Панайотова , Директор

Български институт за правни инициативи – Биляна Гяурова – Вегертседер, Директор

Български хелзинкски комитет – адв. Маргарита Илиева, Директор на Правната програма

Сдружение „Болкан Асист“  –  Славея Христова, Изпълнителен директор

Форум Гражданско Участие – Ива Таралежкова, Председател на Управителен съвет

Сдружение „България на гражданите” – Георги Атанасов, Председател на Управителен съвет

Международен център за изследване на малцинствата и културните взаимодействия – Антонина Желязкова, Директор