bbb02От тази учебна година Богословският факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ открива магистърска програма „Църква и медии“. Програмата цели да подготви богослови както и хора с друго образование за работа в медиите – специализирани църковни и политематични светски издания. Обучението е насочено към изграждането на специализирани „църковни журналисти“, които познават особености на медийната комуникация и са компетентни в областта на вероизповеданията, на църковната структура и религиозните традиции и доктрини.

За специалисти (завършили бакалавърска степен в Богословския факултет) обучението е два семестъра, а за неспециалисти (всички, които са завършили бакалавърска или по-висока степен в друга специалност) – четири семестъра. И двете форми на обучение са задочни, като изискването към кандидатите е да имат успех от дипломата за висше образование не по-нисък от „добър“. За студентите-неспециалисти, в рамките на първите два семестъра, лекции ще изнасят почти всички преподаватели от Богословския факултет, за да ги подготвят и запознаят с основни принципи на библеистиката, патрологията, литургиката, църковна история, догматика и др.

Програма е създадена и оформена в най-добрите традиции на академичното сътрудничество между Богословския факултет и на Факултета по журналистика и масови комуникации (ФЖМК). Ръководителят на ФЖМК доц. д-р Теодора Петрова ще се включи в обучението на студентите-магистри в областта на дигиталната комуникация. Факултетът ще бъде представен още от проф. дсн Снежана Попова, проф. д-р Тотка Монова и доц. д-р Милена Цветкова (“Православно книгоиздаване). От Богословския факултет в програма ще участват Ивайло Найденов (предмет „Библейска образи и символи“) и Клара Тонева (предмет „Християнство, ислям, публичност“).

Наред с утвърдените академични преподаватели в програмата ще се включат и млади учени, доктори по богословие, журналистика, философия. Сред тях са отец д-р Сава Кокудев, който е и ефимерий на параклиса „Св. Климент Охридски“ в Богословския факултет, докторирал във Философския факултет по тема от областта на християнския диалог и отскоро главен асистент; д-р Зорница Гюрова, която специализира в Богословския факултет в областта на религиозната педагогика и образност, със защитена дисертация по журналистика, посветена на темата за телевизионните предавания за религия в България; д-р Татяна Иванова, реставратор от Художествената академия, промовирала с тема по християнско изкуство за Страшния съд; д-р Климент Христов, с опит в медиите и връзките с обществеността, защитил дисертация в областта на съвременната грижа за младите хора и отношенията с Църквата и член на Асоциацията на европейските журналисти – България.

Интердисциплинарният подход и преподавателският състав имат потенциала да поднесат една изцяло нова учебна програма, каквато не съществува в друга европейска държава. За сравнение Гърция, Русия, Румъния и др. страни има само единичните университетски курсове на учени-богослови.

Новата програма цели да подготви специалисти в работата с медиите както за епархиите на Българската православна църква, така и да даде възможност на небогослови с интереси към медийното отразяване да се запознаят със спецификите на религиозната тематика.

С кандидатите ще се проведе събеседване. Класирането става по низходящ ред на състезателния бал, който се формира като сума от оценката от устния изпит и средноаритметичната оценка от дипломата за висше образование (среден успех от семестриалните изпити и среден успех от държавните изпити).

Завършилите програмата могат да работят като журналисти в църковни медии и в политематични светски издания, като членове на неправителствени, държавни и медийни организации за медиен мониторинг, като съветници и експерти по религиозни въпроси в обществени и държавни организации, включително Обществените съвети към публично-правните медии (държавни, обществени, общински и др.); като независими издатели, продуценти и автори на книги, филми, медийни продукти на църковна и религиозна тематика.

Записването на кандидатите се извършва до 25-ти септември включително във Богословския факултет /от 9,30-12,00 и 13,30-17,00 часа/, а събеседването ще бъде на 28-ми септември отново там. Кандидатите трябва да представят диплома за висше образование в оригинал и копие, платена такса 30 лева, както и да имат най-малко общ успех „добър“ /минимум 3,50/. Очните занятия ще бъда през ноември за зимния и през март за летния семестър, а сесиите са съответно през декември и април.
За повече информация и записвания: секретар Ивайло Начев, телефон 02/9890 115, вътр. 15.
Снимка: Андрей Аспарухов